หน้าร้านดีดี บอร์ด

Holoworld => วิชาพยากรณ์ต่างๆ => ข้อความที่เริ่มโดย: ka1 ที่ ธันวาคม 11, 2010, 06:10:16 PMหัวข้อ: คัมภีร์กาลโยค
เริ่มหัวข้อโดย: ka1 ที่ ธันวาคม 11, 2010, 06:10:16 PM
คัมภีร์กาลโยค

การหาว่าในปีใด จะมีวันใดเป็นวันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ วันโลกาวินาศ มีการคำนวณตามคัมภีร์กาลโยคดังนี้

            ธงชัย  ถ้าต้องการรู้ว่าในแต่ละปี ราศีใด วันใด ยามใด ดิถีใด และฤกษ์ใด จะเป็นธงชัย
                     ให้ตั้งจุลศักราชของปีนั้นลง เอา ๑๐ คูณ เอา ๓ บวก ได้ผลลัพธ์เท่าใดเป็นเกณฑ์ตราไว้
                     แล้วตั้งเกณฑ์ดังกล่าวลงเป็น ๕ ฐาน เอาเลข ๕ จำนวนได้แก่ ๗, ๘, ๑๒, ๓๐, และ ๒๗ หารเกณฑ์จำนวนละฐาน
                      เหลือเศษเท่าใด จะเป็นผลดังนี้

                ๗     หารเกณฑ์     เศษเป็นวันธงชัย
                ๘     หารเกณฑ์     เศษเป็นยามธงชัย
                ๑๒  หารเกณฑ์     เศษเป็นราศี ธงชัย
                ๓๐  หารเกณฑ์      เศษเป็นดิถี ธงชัย
                ๒๗  หารเกณฑ์     เศษเป็น ฤกษ์ ธงชัย


            อธิบดี  ให้ตั้งจุลศักราชของปีนั้นลง เอา ๔๙๘ หาร ได้เศษเท่าใดเป็นเกณฑ์ตราไว้
                          แล้วตั้งเกณฑ์ เป็น ๕ ฐาน เอาเลข ๕ จำนวนหารเกณฑ์จำนวนละฐาน เหลือเศษเท่าใด จะได้ผลดังนี้

                ๗     หารเกณฑ์     เศษเป็นวันอธิบดี
                ๘     หารเกณฑ์     เศษเป็นยามอธิบดี
                ๑๒  หารเกณฑ์     เศษเป็นราศีอธิบดี
                ๓๐  หารเกณฑ์      เศษเป็นฤกษ์อธิบดี

            อุบาทว์  ให้ตั้งจุลศักราชปีนั้นลง เอา ๑๐ คูณ เอา ๒ บวก ได้ผลลัพธ์เท่าใดเป็นเกณฑ์ตราไว้
                           แล้วตั้งเกณฑ์เป็น ๕ ฐาน เอาเลข ๕ จำนวน หารเกณฑ์จำนวนละฐาน เหลือเศษเท่าใด จะได้ผลดังนี้
            
                ๗    หารเกณฑ์   เศษเป็นวันอุบาทว์
                ๘    หารเกณฑ์   เศษเป็นยามอุบาทว์
                ๑๒ หารเกณฑ์   เศษเป็นราศีอุบาทว์
                ๓๐  หารเกณฑ์   เศษเป็นดิถีอุบาทว์
                ๒๗ หารเกณฑ์   เศษเป็นฤกษ์อุบาทว์

           โลกาวินาศ  ให้ตั้งจุลศักราชปีนั้นลง เอา ๑๑๒๐ บวก ได้ผลลัพธ์เท่าใด เป็นเกณฑ์ตราไว้
                             แล้วตั้งเกณฑ์เป็น ๕ ฐาน เอาเลข ๕ จำนวน หารเกณฑ์จำนวนละฐาน เหลือเศษเท่าใด จะได้ผลดังนี้

                ๗   หารเกณฑ์   เศษเป็นวันโลกาวินาศ
                ๘   หารเกณฑ์   เศษเป็นวันยามโลกาวินาศ
                ๑๒ หารเกณฑ์   เศษเป็นวันราศีโลกาวินาศ
                ๓๐ หารเกณฑ์   เศษเป็นวันดิถีโลกาวินาศ
                ๒๗ หารเกณฑ์  เศษเป็นวันฤกษ์โลกาวินาศ

            ในทุกกรณีที่กล่าวมาแล้วถ้าหารได้เศษ ๐ ให้นับเศษเท่ากับจำนวนที่ใช้หารนั้น ๆ

ธงชัย         - วันที่สำเร็จในผลดี หรือความดีทั้งหลาย ชัยชนะ มิ่งขวัญ ของหมู่คณะ
                  - เวลา ประกอบด้วยโชค ชัยชนะ หมายถึงชัยโชค
                  - ใช้กับสิ่งของ วัตถุ สถานที่    
  
อธิบดี         - วันที่เป็นใหญ่ มีอำนาจในการปกครอง ควบคุมดูแล
                  - เวลา ประกอบด้วยโชค ความเป็นใหญ่
                  - ใช้กับบุคคล

อุบาทว์        - วันที่ตกอยู่ในบ่วงกรรมอุปสรรค ทำการค้าไม่ขึ้น โชคร้าย
                  - เวลา ประกอบด้วยอุบัติเหตุ เคราะห์ร้าย สิ่งที่ไม่เป็นมงคล
                  - ใช้กับบุคคล

โลกาวินาศ  - วันที่วุ่นวาย ยุ่งยาก ระส่ำระสาย ความหายนะ สูญเสีย
                  - เวลา เข้าไปสู่อันตราย หรืออุปัทวันตราย ไม่เป็นมงคลต่อชุมชน หมู่คณะเป็นส่วนรวม
                  - ใช้กับสิ่งของ วัตถุ สถานที่


ที่มาห้องโหรแว่นทิพย์


---------------------------------------------------------------------------


หัวข้อ: Re: คัมภีร์กาลโยค
เริ่มหัวข้อโดย: ka1 ที่ ธันวาคม 11, 2010, 06:11:27 PM
กาลโยคประจำปี ๒๕๕๒ (๑๖ เม.ย.๒๕๕๒ – ๑๕ เม.ย.๒๕๕๓)

กาลโยค คือกาลอันพึงมีตามกำหนด อันประกอบด้วยผล คือคราวดี คราวร้าย สืบเนื่องกันมาตามลำดับ จากวัน ยาม ราศี ดิถี ฤกษ์ หมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกปี เริ่มจากวันเถลิงศกของแต่ละปี ซึ่งเป็นการนับแบบของวันขึ้นปีใหม่ไทยโบราณ ซึ่งกาลโยคนี้ ถือกันว่าเป็นการใช้ฤกษ์ระดับชาวบ้านทั่วไป กรณีไม่สามารถหาโหร วางฤกษ์พานาทีได้ตามหลักการโดยละเอียด ก็ให้พิจารณาใช้วัน เวลา ขึ้นแรมตามกาลโยคประจำปี ก็พอที่จะเกิดความเป็นสิริมงคลได้ในระดับหนึ่ง สำหรับปีนี้ กาลโยคใหม่จะเริ่มใช้วันที่ ๑๖ เม.ย.๒๕๕๒ ซึ่งตรงกับวันพฤหัส แรม ๗ ค่ำ เดือน ๕ ปีฉลู โดยมีวันเวลาดีร้ายดังนี้


รศ.๒๒๗            ธงชัย          อธิบดี        อุบาทว์       โลกาวินาศ
วัน                      เสาร์            พุธ           ศุกร์           ศุกร์
ยาม (เวลา)          ๑               ๗             ๘              ๓
ราศี                     มังกร          กรกฎ         ธนู           พิจิก
ดิถี                         ๓             ๑๕            ๒             ๑
ฤกษ์ (จันทร์)        ๒๔            ๒๔            ๒๓             ๗
ฤกษ์ล่าง                 เทวี            เทวี         เทศาตรี     เพชฌฆาต


เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ (ห้องโหรแว่นทิพย์ ไม่ใช้ฤกษ์กาลโยค)


ขอบคุณที่มา : ห้องโหรแว่นทิพย์

------------------------------------------------------------------