หน้าร้านดีดี บอร์ด

คนรักเมืองนนทบุรี,ปทุมธานี => รวมข้อมูลจังหวัดนนทบุรี => ข้อความที่เริ่มโดย: ka1 ที่ พฤศจิกายน 16, 2011, 10:20:19 PMหัวข้อ: หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ จังหวัดนนทบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: ka1 ที่ พฤศจิกายน 16, 2011, 10:20:19 PM
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจังหวัด          0-2528-4700
ท้องถิ่นจังหวัด            0-2580-0715
อำเภอเมืองนนทบุรี       0-2591-5224
อำเภอปากเกร็ด          0-2583-3400
อำเภอบางบัวทอง      0-2194-1101
อำเภอบางกรวย         0-2447-5123
อำเภอบางใหญ่          0-2595-0245
อำเภอไทรน้อย          0-2597-1178
ประชาสัมพันธ์จังหวัด    0-2580-0751
สัสดีจังหวัด         0-2580-0741
ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี          0-2580-0729
สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี       0-2580-0719
สรรพากรพื้นที่นนทบุรี         0-2950-2111-7
สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 1         0-2580-1268
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด      0-2580-0737-8
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 23 จังหวัดนนทบุรี        0-2571-3164
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ    0-2584-5115-6
ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ           0-2583-8415
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา     0-2583-6815
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย     0-2583-8426
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง     0-2583-4246
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด             0-2583-3500
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด          0-2583-8314
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด      0-2583-8343
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด      0-2583-7999
สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี            0-2583-0044
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง        0-2961-1882
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท             0-2584-7254-5
สนง.เคหะชุมชนนนทบุรี (อ.ปากเกร็ด)      0-2964-1735
สนง.เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1      0-2591-1301-5
สนง.เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2      0-2903-3087
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                  0-2926-6810-2
สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนนทบุรี (สกสค.จังหวัดนนทบุรี)    0-2591-6923
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี       0-2589-5479
สำนักงาน ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร         0-2250-5500
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด             0-2589-9732
เกษตรจังหวัด             0-2591-4910
ปศุสัตว์จังหวัด            0-2595-0992
ประมงจังหวัด             0-2595-0982-3
สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี     0-2595-0626
สำนักงานขนส่งจังหวัด        0-2591-4079
สถิติจังหวัด      0-2580-0749, 0-2580-0720
ศูนย์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ เขต 1 นนทบุรี      0-2588-3594, 0-2950-5875
พาณิชย์จังหวัด        0-2591-6936, 0-2589-4971, 0-2580-9333
การค้าภายในจังหวัด       0-2591-7883, 0-2591-6927
สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด      0-2591-7881-2
สนง.คุมประพฤติจังหวัด            0-2580-0733, 0-2591-7387
สนง.บังคับคดีจังหวัด               0-2526-9945-9
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด      0-2588-3958, 0-2591-6925-6
แรงงานจังหวัด             0-2591-7869, 0-2580-0726
จัดหางานจังหวัด           0-2580-1494,0-2580-7631
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด      0-2580-0716-8
ประกันสังคมจังหวัด        0-2950-9748, 0-2580-2982, 0-2580-3013
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด        0-2595-4046-8
ไฟฟ้าเขตนนทบุรี            0-2902-5201, 0-2902-5291
ไฟฟ้าเขตบางใหญ่           0-2832-5203, 0-2832-5201,0-2595-1314
ไฟฟ้าเขตบางบัวทอง        0-2834-3201, 0-2834-3203, 0-2834-3291
สำนักงานประปาสาขานนทบุรี      0-2589-4111-2, 0-2580-5964
สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง        0-2571-1742-3
องค์การบริหารส่วนจังหวัด        0-2589-0481-5, 0-2950-3279, 0-2589-8986
เทศมนตรีนครนนทบุรี            0-2589-0505
เทศมนตรีนครปากเกร็ด          0-2960-9704
เทศมนตรีเมืองบางบัวทอง        0-2571-7673-5
เทศมนตรีเมืองบางกรวย          0-2443-0610
เทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง       0-2447-4065
เทศมนตรีตำบลปลายบาง        0-2449-4360
เทศมนตรีตำบลบางม่วง       0-2924-9480
เทศมนตรีตำบลบางใหญ่      0-2985-8491-3
เทศมนตรีตำบลไทรน้อย      0-2597-1010
เทศมนตรีตำบลไทรม้า        0-2926-1350-5
เทศมนตรีตำบลศาลากลาง     0-2447-7802-5

------------------------------------------