หน้าร้านดีดี บอร์ด

ศาสนา & วัดวาอาราม & สวนสาธารณะ & พิพิธภัณฑ์ => ข่าวฝากจากทางวัด => ข้อความที่เริ่มโดย: ka1 ที่ พฤษภาคม 04, 2012, 10:48:11 PMหัวข้อ: รายชื่อผ้าป่าสามัคคีวัดป่าสักเรไร 04/มิย./2555
เริ่มหัวข้อโดย: ka1 ที่ พฤษภาคม 04, 2012, 10:48:11 PM
รายชื่อผ้าป่าสามัคคีวัดป่าสักเรไร 04/มิย./2555

ประธานอุปถัมภ์
คุณพงศกร จรรยารัตนวิถี
คุณกนกวรรณ สนน้อย-คุณฉัตรชัย คำไคร้
คุณวิไลวรรณ พงษ์โชติ
คุณเชาวลิต พงษ์โชติสายนนทบุรี ประธาน
คุณเชน เกตุทอง(พี่เชน zafera)
พ.อ.ยุทธ์นเรศ  พัทธะเศรษฐี
คุณนคริทร์-คุณธัณย์สิตา-คุณรัฐกานต์ อภิวุฒิชัยเจริญ (สิตาโหรา)
คุณชุติมา  โสมาพงศ์  (ร้ัานซักรีด)
คุณชวนพิตร เลิศเกีรยติ์รัชตะ (พี่นุ้ย ข้าวแกงปักษ์ใต้)
คุณศักดิ์ศิษฎ์ สถิตธนสาร(โหรา)
คุณจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ (โหรา)
คุณชลธี โพธิ์สุ  (โหรา)
คุณสมชาย ตั้งกิตติคุณ
คุณปัญจภัส อุทธา
คุณอภิชาติ-ชาคริต-ภัทรพัฒน์  นระศรี  (เพื่อนรัตน)
คุณสมบัติ แจ่มมณี (แจ่มมณีซาวด์)
คุณสมพร นัยรัศมี (พรสวรรค์)
คุณ (เอสอาร์)
คุณ (ร้านพีอาร์)


------------------------------


หัวข้อ: Re: รายชื่อผ้าป่าสามัคคีวัดป่าสักเรไร 04/มิย./2555
เริ่มหัวข้อโดย: ka1 ที่ พฤษภาคม 07, 2012, 06:19:07 PM
สายนนทบุรี รองประธาน
คุณวิเลิศ  รัตนจำรูญ  (พ่อช่างอุ๋ย)
คุณธีวัฒน์ อุ่นแก้ว(พี่นิว zafera)
คุณสุพจน์  แฉล้มเขตต์ (พี่พจน์)
คุณสุพรทิพย์  เพชรพิทักษืกุล (โหรา)
คุณวิมลวัลย์  ประทุมทรัพย์  (โหรา)
คุณสงกรานต์  ทิใจ (ร้านเป็ด)
คุณธวัฒน์ชัย-คุณจันจิรา  มะลิวัลย์ (ร้านเป็ด)
คุณบังอร  รัตนศรี  (เพื่อนรัตน)
คุณนันทาวดี ศรีพล-คุณเทอดศักดิ์คำแท่ง (เพื่อนรัตน)
คุณนาตยา ธิระกะริน  (เพื่อนรัตน)
คุณประจักร์-นุชนาฎ  สิทธิศรี (เพื่อนรัตน)

---------------------------------


หัวข้อ: Re: รายชื่อผ้าป่าสามัคคีวัดป่าสักเรไร 04/มิย./2555
เริ่มหัวข้อโดย: ka1 ที่ พฤษภาคม 07, 2012, 06:20:02 PM
สายนนทบุรี กรรมการ
คุณสุมณฑวดี  รอดบุณมี (ร้านกาแฟ)
คุณสุมาลี  ศรีมสโภชน์ (โหรา)
คุึณวรมณ   เดชสุภา (โหรา)
คุณลภัสรา  อินทร์กรุงเก่า (คุณไพร)
คุณฐนดล  มูลมาตร (ราม)
คุณปิติภัสสร์  ฐิติภูมิลดากร (โอเล่)
คุณวรพิพิฎ  โจ้กุล (เพืื่อนรัตน)
คุณพะเยาว์  ภูเมฆ (ศูนย์นนท์)
คุณปรีดา  แสงสอาด (ศูนย์นนท์)
คุณวิชิต  ไทยวัฒนา (ศูนย์นนท์)
คุณสมโชค เงินทองทวี (ศูนย์นนท์)
คุณชีวนัย ชุติญาณัท (ศูนย์นนท์)
คุณจุฬารัตน์ จุลรัชกุล  (ศูนย์นนท์)
คุณธนากิจ อินคา (ศูนย์นนท์)
คุณวรพงษ์ วงษ์จำปามณี (ศูนย์นนท์)
คุณภาณุพงษ์ เปรมปรีดิ์ (ศูนย์นนท์)
คุณปาหนัน แก้วศรีจันทร์ (ศูนย์นนท์)
คุณพรทิพย์ ชื่นวิทยา (ศูนย์นนท์)
คุณพิมประภา พบขุนทด (ศูนย์นนท์)

-----------------------------


หัวข้อ: Re: รายชื่อผ้าป่าสามัคคีวัดป่าสักเรไร 04/มิย./2555
เริ่มหัวข้อโดย: ka1 ที่ พฤษภาคม 07, 2012, 06:20:44 PM
สายกทม.

ประธาน
คุณละเมียด  ใจแก้ว
คุณสุวพัชร  ใจแก้ว
คุณเปรมมิกา  เลื่อนยศ
น.อ.ไชยสิทธิ้  ใจดี
คุณบุญล้อม  แคล้วปลอดทุกข์

-------------------------------


หัวข้อ: Re: รายชื่อผ้าป่าสามัคคีวัดป่าสักเรไร 04/มิย./2555
เริ่มหัวข้อโดย: ka1 ที่ พฤษภาคม 07, 2012, 06:21:52 PM
สายกทม.

รองประธาน
คุณสมยงค์  ไชยวงษ์
คุณสุรพล  พงษ์โชติ
คุณภิญโญ  พงษ์โชติ
คุณปานรัตน์  เดชนุ่น
คุณชุลีกรณ์  เดชนุ่น
คุณสรเสกข์  เดชนุ่น
คุณฐิตินันท์  อรรถกุลเรขา
คุณสราวุธ  เกศดายุรัตน์
คุณวัฒนา  กรองแก้ว
คุณสุนีย์  ไชยรา-----------------------


หัวข้อ: Re: รายชื่อผ้าป่าสามัคคีวัดป่าสักเรไร 04/มิย./2555
เริ่มหัวข้อโดย: ka1 ที่ พฤษภาคม 07, 2012, 06:23:09 PM
สาย กทม.

กรรมการ 1
คุณนันทธิืญาย์  พวงกุหลาบ
คุณอนุวัฒน์  เลื่อนยศ
คุณไพริน  ไทยบรรจง
คุณประภา  ไทยบรรจง
ด.ญ.ปัทมาพร  รัตนขจิตรวงศ์
ด.ช.วัชรพงศ์  สุดจรรยา
ด.ญ.กันตหทัย  เดชนุ่น
คุณติ้น  เดชนุ่น
คุณบัญญัติ  คงชะนะ
คุณศศิธร  พงชะนะ
ด.ญ.ชัญญา  คงชะนะ
ด.ช.ธราวุฒิ  คงชะนะ
คุณอภิวิชญ์  ปานะเจริญ
ด.ช.คัดเนศวร์  ปานะเจริญ
ด.ช.ศิวกรณ์  ใจแก้ว
คุณยุทธนา  ใจแก้ว
คุณนันพร  ใจแก้ว
ด.ช.กันต์ดนัย  ใจแก้ว
คุณอังคณา  หมื่นอาษา
คุณสุกัญญา  หมื่นอาษา
คุณสมพร  แก้วจันทร์กมล
คุณเกษม  แก้วจันทร์กมล
คุณกุศลิน  รัตนประดิษฐ์
คุณกฤษฎา  อัศวภูมิ (7-19)
คุณดอกอ้อ  ฝาชัยภูมิ
คุณรัศมี  ไชยปัญหา
คุณทับทิม  ตันทะสุวรรณ
คุณพิส  เพิ่้มขุนรักษ์
ด.ช.ฉัตรพล  เพิ่มขุนรักษ์
คุณสมศรี  ฉิมพาลี
คุณเจริญ-คุณประภาพร และครอบครัว
คุณทองใบ  ยาทองและครอบครัว
คุณบุญถือ  โสพันและครอบครัว
คุณสุภาพร  สวนแก้ว
ร.ต.ท.ดำรงค์  ร่มเย็น
คุณพิภพ  พงษ์โชติ
คุณปรียาภรณ์  นิยมเดช
คุณพิศมัย  สุชนกุล
คุณกรกานต์  แสนขำ
คุณอภิชัย  ทิพย์อักษร
คุณอรววณ  อิ่มบุปผา
คุณสุชาต  มโนมัยวิศิษฎ์
คุณพรปรียา  มโนมัยวิศิษฎ์
ด.ช.วิศิษฐ  มโนมัยวิศิษฎ์ 
คุณสุธรรม  จิตร์ธรรมวานิช
คุณรติกร  จิตร์ธรรมวานิช
ด.ญ.ลีลาวดี จิตร์ธรรมวานิช

-----------------------------


หัวข้อ: Re: รายชื่อผ้าป่าสามัคคีวัดป่าสักเรไร 04/มิย./2555
เริ่มหัวข้อโดย: ka1 ที่ พฤษภาคม 07, 2012, 06:24:03 PM
สายกทม

กรรมการ 2
คุณเกตุศุลีย์  ปานพัฒน์กานนท์
คุณพงศ์สุภัทร  ศิริยงค์
ด.ช.ธรรศ  ชลสกุลถาวร
คุณณันกมนต์  บุญสุข
คุณลัดดา  มีสัจธรรม
คุณชนกณัฐ  สิมพะลิก
คุณศศิพัชร์  อธิวงศ์หิรัญ
คุณคชาทัช  กิติภัฎธนโชค
คุณจิรัฎฐ์  ธรรมศิริพล
คุณจิรัฎฐ์กนก  ฐิติหิรัญพงศา
คุณสอาด  แคล้วปลอดทุกข์

-------------------------------------