หน้าร้านดีดี บอร์ด

Entertain Zone => ห้องตรวจผลสลาก => ข้อความที่เริ่มโดย: ka1 ที่ ธันวาคม 14, 2009, 08:43:28 PMหัวข้อ: สลากกินแบ่งกับ CSR
เริ่มหัวข้อโดย: ka1 ที่ ธันวาคม 14, 2009, 08:43:28 PM
สลากกินแบ่งกับ CSR

 หลายคนคงจะเคยได้ยินคำว่า CSR หรือ Corporate Social Responsibility หรือในภาษาไทย เราใช้คำว่าการดำเนินโครงการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมกันมาบ้างแล้ว เพราะหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรขนาดใหญ่ ต่างก็หันมาให้ความสนใจและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมกันมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมที่ได้อุปถัมภ์ค้ำชูหน่วยงานมาตลอด

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แม้ว่าจะมีการบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แต่ก็เป็นการบริจาคให้กับโครงการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอมา จึงทำให้การรับรู้ในภารกิจเพื่อสังคม ตลอดจนการมีส่วนร่วมของพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างไม่เต็มที่

ดังนั้น เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติในปัจจุบัน และหลักการในมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ตลอดจนทิศทางยุทธศาสตร์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการเป็นองค์กรระดับสากล ทันสมัย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และช่วยพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดการดำเนินงานยุคใหม่ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับรายละเอียดของโครงการรับผิดชอบต่อสังคม กำหนดเป้าหมายออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ เยาวชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำแผนการดำเนินโครงการรวม 4 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 18.3 ล้านบาท ดังนี้

1. โครงการก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียนในชุมชนที่ห่างไกล เป็นค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น พร้อมจัดซื้อเครื่องเล่นแห่งละ 2 แสนบาท จำนวน 3 แห่ง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6 แสนบาท โดยสถานที่ที่จะดำเนินโครงการได้แก่ - ภาคเหนือ ได้แก่ โรงเรียนบ้านม่วงคำ จ.เชียงราย - ภาคตะวันออก ได้แก่ โรงเรียนวัดซึ้งบน (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 6) จ.จันทบุรี - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โรงรียนบ้านกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด

2. โครงการก่อสร้าง / ซ่อมแซม / ปรับปรุงห้องสมุดและการเรียนรู้ให้โรงเรียนในชุมชนที่ห่างไกลในภูมิภาคต่าง ๆ เป็นค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องสมุดและจัดซื้อหนังสือ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็น แห่งละ 5 แสนบาท จำนวน 3 แห่ง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1.5 ล้านบาท โดยสถานที่ที่จะดำเนินโครงการได้แก่ - ภาคตะวันตก ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 44) จ.เพชรบุรี - ภาคกลาง ได้แก่ โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 43) จ.พิษณุโลก - ภาคใต้ ได้แก่ โรงเรียนสุวรรณคูหา จ.พังงา

3. โครงการจัดสร้างอาคารเรียนพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง เป็นงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณ 15 ล้านบาท โดยสถานที่ที่จะดำเนินโครงการได้แก่ โรงเรียนบ้านซ่ง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 34) จ.ปราจีนบุรี

4. โครงการฟื้นฟูสภาพป่าและพืชอาหารสัตว์ ตามแนวพระราชดำริที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกพืชเสริม รวมทั้งปรับปรุงแหล่งอาหารและพืชอาหารสัตว์ป่า งบประมาณจำนวน 1.2 ล้านบาท
 


ที่มา : กองประชาสัมพันธ์
*************************************************************************